facebook_page_plugin

Działania edukacyjne

 

W ramach działań edukacyjnych dyrektorzy szkół podstawowych uczestniczących w Programie zobowiązani są do zapewnienia zrealizowania przez szkołę przynajmniej dwóch w każdym semestrze działań kształtujących zdrowe nawyki żywieniowe uczniów oraz wzbogacających wiedzę o pochodzeniu produktów rolnych oraz o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności.

Katalog działań edukacyjnych (wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe, Dz. U. z 2017 r. , poz. 1659):

  • organizowanie konkursów i festynów tematycznych,
  • organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych lub zakładów przetwórstwa owoców i warzyw, w tym ekologicznych, zakładów mleczarskich, wycieczek na lokalne rynki,
  • organizowanie warsztatów kulinarnych,
  • zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych w rożnych formach,
  • wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców i warzyw oraz mleka i ich przetworów, w tym produktów ekologicznych i regionalnych,
  • inne sposoby upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw oraz mleka i ich przetworów, a także o pochodzeniu i uprawie owoców i warzyw oraz mleka (np. wystawy, prezentacje, gazetki),

Realizacja ww. działań obejmuje każdorazowo edukację z zakresu:

  1. zasad zdrowego żywienia;
  2. pochodzenia i uprawy owoców i warzyw oraz produkcji produktów mlecznych;
  3. przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, w tym upowszechnianie wiedzy, jak przechowywać i przygotowywać żywność oraz jak postępować z odpadami spożywczymi i kuchennymi.